Sõnaloend

administraator (näit. hotelli, restorani, teatri) igapäevast praktilist tööd korraldav ametiisik
ajakiri pikema ajavahemiku järel ilmuv kindla teemaringi või käsitluslaadiga perioodikaväljaanne
ajakirjanik ajakirjanduse alal töötav isik
ajalehekuulutus ajakirjanduses avaldatud kirjalik teadaanne
ajaleht lühikese ajavahemiku järel (tihti iga päev) ilmuv, päevasündmusi käsitlev ning meelelahutust pakkuv trükis
ajend midagi esilekutsuv (väline) mõjur, tõuge
ajurünnak probleemile lahenduse otsimine rühma inimeste loova mõtlemise stimuleerimise teel
alahindama tegelikkust vähem tähtsaks või vähem oluliseks pidama, millegi või kellegi täit väärtust mitte mõistma või mitte tunnustama
algatus initsiatiiv
allikas see, kust miski lähtub, alguse saab v. kust midagi saadakse, ammutatakse
allkiri omakäeliselt kirjatähtedega kirjutatud nimi teksti all
allkirjastama alla kirjutama, allkirjaga varustama
alluvusvahekord ametialane suhe ülemuse ja alluva vahel
amet ülesannete kompleks, mida isik täidab oma töökohal ja mille eest ta saab tasu, tööala; (elu)kutse, kutseala; teenistus‑, töökoht
ametijuhend juhend, milles on fikseeritud vastaval ametikohal töötaja kohustused, õigused ja vastutus
ametikoht töö‑, teenistuskoht, amet
ametlik ametiasju puudutav, ametiasjus toimuv; rangelt või jahedalt asjalik, reserveeritud
andekus inimese võime(te) kõrge tase, mis võimaldab eriti edukat tegevust teatud alal
andmebaas võtmete järgi otsingut võimaldav loogiliselt seotud andmete kogum
arenemisvõimalus võimalus areneda; arenemiseks loodud tingimused 
argument otsustus või otsustuste süsteem tõestusvahendina, põhjendina
aruanne ametlik ettekanne töötulemustest, ettenähtud tegevusest, ülesannete täitmisest 
arupidamine nõupidamine, arutlemine
arusaamatus mittearusaamine, mittemõistmine; sekeldus, pahandus
arutelu arutlemine, arutlus, kollektiivne mõttevahetus 
arvamus veendumusel või oletusel rajanev seisukoht, mõte, hinnang kellegi või millegi suhtes
arveldama maksekohustusi vastastikku õiendama
arvelduskonto pangakonto arvelduste tegemiseks
arvukas rohkearvuline, rohkel arvul esinev, paljudest koosnev
asjaolu asja, küsimuse teatud külg; seik
asjatundja asjatundlik inimene, spetsialist
avaldus dokument või suuline ütlus, millega kodanik pöördub ametiasutuse või ‑isiku poole
broneerima kinni panema, reserveerima
distants ruumiline vahemaa; ajaline vahe; positsioonist, east vms. tingitud reserveeritus, vajalik tagasihoidlikkus suhtlemises
domineerima ülekaalus olema; enamuses, valdaval kohal või valdav olema
ebakindlus milleski kahtlemine, mitte kindel olek
ebamugav ebameeldiv, piinlik vms.
edastama edasi andma, edasi toimetama 
eelarve eeldatavate tulude ja kulude arvutlus teatava eelseisva ajavahemiku kohta
eelistama (valikuvõimaluse korral) paremaks pidama
eeltöö millelegi eelnev, seda ettevalmistav töö
eesmärgipärane eesmärgiga seotud, eesmärki taotlev
efektiivsus tõhusus, vajalikke tulemusi andev toimivus
elukutse petsiaalse ettevalmistuse või töö kaudu omandatud teadmised, oskused ja vilumused mingil alal töötamiseks; õpitud tööala
elukvaliteet hinnang oma eluolule
empaatia osadustunne teise inimesega, tema omaduste, seisundite ja käitumisega
endassesulgunud teistega vähe suhtlev, teistest eraldunud
enesekindlus otsustavus, kõhklematus iseeneses
eneseteostus oma püüdluste teostamine
entusiasm ülev vaimustus, ind
eraldusvõime selektiivsus
erapooletu mitte kumbagi poolt, mitte kedagi eelistav, teiste asjadesse mitte vahelesegav
eriala teaduse, tehnika, kunsti vms. kitsam, suhteliselt kindlamini piiritletud ala
eriarvamus erinev, lahkuminev arvamus või seisukoht mingis küsimuses
erilahendus spetsiaalse iseloomuga, spetsiifiline, eriline lahendus
erinevus erisugusus, erinemine, lahkuminek; vahe
erisoov tavapärasest erinev soov või tahtmine
eristama vahet tegema millegi vahel, lahus hoidma, teistest erinevana tunnetama
esinduslik oma välise ilme või esinemisega head muljet loov; soliidne, eeskujulik
esmamulje kellestki või millestki selle esmasel vahetul mõjul tekkinud üldine ettekujutus teadvuses
esmatähtis esmajärgulise tähtsusega, kõige tähtsam
ette maksma tulevase kasutamise või töö eest eelnevalt tasuma
ettepanek mõte, plaan või soovitus, mis esitatakse kaalumiseks, heakskiitmiseks, teostamiseks
ettevalmistus ettevalmistamine; ettevalmistumine; õppimise või harjutamisega omandatud teadmised, oskused, võimed, väljaõpe
ettevõte tööjõuga ja tootmisvahenditega varustatud iseseisev majandusüksus, firma
ettevõtja ettevõtte omanik ja selle tegevuse organiseerija, kes kannab selle tegevusega seotud riski ning omandab ettevõtjatulu
ettevõtlikkus agarus, algatusvõime (eriti majanduse, äri alal), teotahe
ettevõtlus majandustegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmise ja teenuste osutamise teel, äritegevus
finantsolukord rahanduslik seisund, seisukord; rahalised olud või tingimused
haldur administraator, valitseja
harrastus tegevus, mis on tegijale meelepärane, mille suhtes ta tunneb püsivat kiindumust ja millega ta jätkuvalt tegeleb; huvialategevus
heakskiit millegi heaks või õigeks pidamine, heakskiitmine; tunnustus; nõusolek
heaolu jõukus, (aineline) kindlustatus, vajaduste rahuldatus; hea olukord, hea seisund
hilinema hiljaks jääma, liiga hilja midagi tegema 
hind kauba väärtuse rahaline väljendus
hinnakiri hindade loetelu
hinnaklass hinnavahemik
hinnang hindav arvamus, tähelepanekutel, vaatlustel või ka statistikal põhinev otsustus millegi või kellegi kohta
hoiustama hoiule andma, hoidu panema 
ilmekas väljendusrikas, elav
infomahukas suurt hulka informatsiooni sisaldav
informatsioon info, teave
informatsioonikandja teabekandja
innukas rohkesti indu omav, midagi õhinal tegev
investeering pikaajalise kasusaamise eesmärgil tehtav rahamahutus
iseloom inimese käitumises ja suhtumises ilmnevad põhilised, püsivamad psüühilised omadused, karakter
iseseisvus  allumatus, sõltumatus; omal jõul hakkamasaamine, teiste toetust mittevajamine
isiksus iseseisev, küps, kordumatu eripäraga inimene
isikuomadus inimesele iseloomulik tunnus, erijoon
isikupära isiku, tema tegevuse, loomingu vms. omapära, isikupärasus
juhataja isik, kelle ametialaseks ülesandeks on mingi asutuse, ettevõtte vms. juhatamine
juht kellegi või millegi eesotsas olev tööd suunav, korraldav või juhtiv isik 
juhtimisstiil kellegi või millegi tegevust, toimimist suunav käitumisviis; konkreetsele juhile ainuomane
jutuajamine vestlus, keskustelu
jutukas rääkida armastav, sõnaohter, suure jutuga
jututeema vestluse, kõneluse teema
järeldus faktide, andmete vm. põhjal tehtav otsustus
kaardimakse pangakaardiga tehtav makse
kaasmaalane samalt maalt pärit inimene
kaebus süüdistav, ka kellegi töös esinevatele puudustele ja eksimustele tähelepanu juhtiv avaldus
kallis hinnaline, palju maksev; kulukas
kandideerima kandidaadiks olema; mingit kohta vm. taotlema, end kandidaadiks esitama
kannatlik rahulikult taluv, närviliseks või kärsituks muutumatu, pikameelne
karistus kuriteo, üleastumise, halva käitumise vms. puhul rakendatav kasvatus‑ või mõjutusvahend
kasum summa, mille võrra tulud ületavad kulusid
kasutama mingil otstarbel, millegi sooritamiseks või saavutamiseks vahendina rakendama
kasvatus inimese, eriti laste ning noorsoo füüsilise ja vaimse arengu sihikindel suunamine ja mõjutamine
kauplema pidevalt kaupu müüma, müütama; hinna, tingimuste, tasu vms. suhetes tingima või vaidlema
kavandama kavandit, projekti tegema, visandama
keelebarjäär mingi teise keele mitteoskamine, mistõttu suhtlemine on takistatud
kehakeel suhtlemine või ebateadlike signaalide andmine liigutuste ja pooside abil
kelner restorani meesettekandja
keskastmejuht organisatsiooni, asutuse vms tegevust keskmisel tasandil koordineeriv ja suunav isik
keskkond ümbrus, sotsiaalsed tingimused, milles inimene elab, miljöö
keskkonnakaitse elukeskkonnale ohtlike mõjurite ärahoidmine ja kõrvaldamine
kiindumus kiindunud olek, (sügav) sümpaatia
kiitma tunnustavat, esiletõstvat hinnangut andma
kindlustus kindlustusfondi summadel baseeruv rahalise hüvitamise moodus
kinnisvara kindla kohaga lahutamatult seotud vara (näit. maatükk, maja)
kinnisvarafirma ettevõte, mis tegeleb kinnisvara vahendamisega
klient teatud asutuse, ettevõtja, isiku teenuseid kasutav isik
kodulehekülg koduleht
kohtumine kokkusaamine
kohusetundlik kohusetunnet omav, kohusetruu
kokkulepe kellegi vahel tehtud otsus millegi kohta; kokkuleppimine
kokkupuude vahetu suhtlemine, läbikäimine; kohtamine, kontakt
kokkuvõte millegi lühike, ainult kõige tähtsamat sisaldav esitus
kollektiiv tegevuse ja eesmärkide, ka huvide poolest ühtekuuluv inimeste rühm
kollektiivne kollektiivile kuuluv, ühine, ühis‑
kombed käitumismaneerid, käitumistavad
kommunikatsioon informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine, suhtlus
kompetents võimkond, võimupiirid
konfliktne konflikti sisaldav, konflikti(de)ga; kergesti konfliktidesse sattuv või kalduv
konkurent võistleja (ka majanduslikult), rivaal
kontakt ühendus, kokkupuude, suhtlemine
kontojääk pangakontol olev summa
konverentsikeskus ruumid teadusliku, metoodilise vm ettekannete ja diskussioonidega nõupidamiste jaoks
konverentsiruum ruum teadusliku, metoodilise vm ettekannete ja diskussioonidega nõupidamiste jaoks
koolitus koolitamine, kooliharidus, ettevalmistus, (täiend)õpe
koonerdama kokkuhoidlik olema
koosolek mingi inimeste rühma kokkutulek ühiste küsimuste arutamiseks, otsuste tegemiseks või ettekannete kuulamiseks
koostöö kahe või mitme isiku, isikute rühma vm. ühine või kooskõlastatud töötamine või tegutsemine
korrektne nõuetekohane, laitmatu, korralik
krediidilimiit laenupiirang, laenulimiit
kritiseerima puudusi ning vigu esile tuues arvustama
kultuur inimühiskonna loova mõtte ja sellest tuleneva tegevuse tulemuste kogum; sama teatud ajajärgul, rahval, teatud piirkonnas 
kultuuritaust kultuurist tulenev tagapõhi
kulutused väljaminekud, kulud
kursis olema teadma, teadlik olema
kuulamine kuulmise teel millegi jälgimine
kuulamisoskus võime vestluspartneri juttu jälgida
kuupalk ühe kuu eest saadav palk
kvaliteet omaduste kogum
kvaliteetne heakvaliteediline, hea kvaliteediga
kviitung tähik, allkirjaga kirjalik tõend raha, aineliste väärtuste, dokumentide jms. andmise ja saamise kohta
kõneaine vestluse, kõneluse teema; aine kõneluseks, jutuaine
kõnelus vestlus, jutuajamine, jutlemine; kõnelemine
käitumisjuhis suunavad reeglid käitumiseks
käitumismall käitumislaad, käitumisviis
käitumisnorm üldkehtivaks kujunenud nõue või tava käitumises
käsilolev parajasti kõne all olev, ettenäidatav, kestev 
käsitlema teat. küsimuse või ainega tegelema, tegemist tegema; midagi kõne, vaatluse alla võtma, arutama
külastaja millegagi tutvuja, millegi vaataja; klient, kunde
lahkheli ebakõla, lahkarvamustest tulenev tüli, pahandus
laotööline ettevõtte laos töötav, peamiselt kehalist tööd tegev palgatöötaja
levik levimine; levimus
levitama midagi edasi ning laiali kandma, levima panema; laiali jaotama
ligimeelitamine peibutamine, ligi tõmbamine, ahvatlemine
lisatasu täiendav tasu (näiteks palgale lisaks)
lisateave täiendav informatsioon
lisateenus täiendav toiming, mis rahuldab inimese tarvet
lobisema palju (tühjast‑tähjast) rääkima
lojaalsus truudus
loominguline loomingu(protsessi)ga seotud; loov
loomisprotsess loomine, looming protsessina
loomulik (asja, nähtuse) olemusse kuuluv, sellest lähtuv või johtuv; normaalne, enesestmõistetav, ootuspärane
lubadus kindel lubamine midagi teha, teatud viisil toimida vm.; tõotus
lugupidamine austav suhtumine, austus (kellegi või millegi vastu)
läbi rääkima arvamusi vahetama; nõu pidama
läbi viima teoks tegema
läbirääkimine suuline arvamuste vahetamine; nõupidamine
maakler (kaubandus)tehingute vahendaja
majandusaasta aruanne aruanne tegevusaasta või majandusaasta kohta
majutus majutamine, peavarju pakkumine, eluaseme pakkumine
maksevahend vahend kaupade, teenuste jm eest tasumiseks
marginaal protsentides väljendatavate määrade vahe
meediatüüp massiteabevahendi liik
meedium vahend; vahendaja, vahelüli
meeldima kellelegi meele järgi, meelepärane olema
meelelahutus meeldivat vaheldust pakkuv tegevus, lõõgastavaks vahelduseks olev ajaviide
meelelahutuslik meeldivat vaheldust pakkuv, lõõgastav, ajaviiteline
meelepärane meele järele, meeltmööda olev
meeskond lähimad abilised, mõttekaaslased
meeskonnatöö tegutsemine koos lähimate abiliste ja mõttekaaslastega ühise eesmärgi nimel
menüü toitude ja jookide loend, toiduvalik; toidukaart
mitmekülgne mitut ala, paljusid fakte hõlmav, mitmekesine
mitmesuunaline mitmes suunas kulgev või toimuv, mitme suunaga
mittesuitsetaja isik, kes ei suitseta
motivatsioon motiveering, põhjendus
motiveerima põhjendama
määratlema defineerima; kindlaks määrama
müügiedu õnnestumine, kordaminek müümisel
müügimees müüja, müügiagent
müügipiirkond teatud isiku (nt müügiagendi) vastutusalana määratletud maa-ala või territoorium
müügiprotsess tegevus, mille käigus toimub kauba või teenuse müümine
müüma raha eest, teatava hinnaga midagi loovutama
noteerima kaupade hinda, raha‑ või väärtpaberite kurssi määrama
nõuandja konsultant
nõudlik palju nõudev, suurte nõudmistega
nõupidamine mingi praktilise küsimuse arutlemine koosolekul; vastav koosolek
odav vähe (raha) maksev, madala hinnaga
oluline tähtis; tüüpiliselt omane, olemuslik; määravat või keskset osa etendav; tingimata vajalik
omaalgatus kellestki endast, tema vabast tahtest lähtuv algatus
omanik see, kellele miski (omandina) kuulub
omanäoline isikupärane, omalaadne, omailmeline, omapalgeline
osakond asutuse, ettevõtte, ühingu, organisatsiooni jm. alljaotus
osapool osalev pool
oskuskeel kirjakeele allkeel teadus‑, kunsti‑, tootmis‑ jm. alade tarbeks
ost ostmine; ostetav või ostetud ese; see, mida ostetakse
ostuhuvi huvi tundmine millegi ostmise vastu
ostukäitumine ostmise või ostmise protsessiga seotud käitumine
ostusumma rahahulk, mille eest ostetakse
otsustama mõtlemise, kaalumise teel mingile tulemusele jõudma, otsust tegema, otsusele jõudma; nõuks võtma, ette võtma
otsustamisjulgus julgus otsustada
paindlikkus järeleandlikkus; oskus nõudeid ja olusid arvestada, kohanemisvõime
pakend kast, karp, tünn, pudel vm. ümbris, millesse kaup on pakitud
pakkuma andma, ette tõstma, ulatama; serveerima; ettepanekut tegema
palk rahatasu tehtud töö eest
pangaautomaat sularaha‑ või makseautomaat
pangakaart pangatehingute plastkaart
pangaülekanne maksesummla ülekandmine ühelt kontolt teisele
peakontor keskne kontor
pealetükkiv oma soove, arvamusi vm. tüütult peale sundiv, millegagi visalt peale käiv
personalivalik töötajate valimine asutusse, ettevõttesse, ühingusse
piirkond maa‑ala, territoorium, mida iseloomustavad teatud geograafilised, majanduslikud, kultuurilised vm. tunnused
piirkondlik regionaalne
pikaajaline pikka aega kestev või kestnud
pingeline ärev, pinev; konfliktne
pingetaluvus võime pinget taluda
pingutama millegi saavutamiseks vaeva nägema, millekski end kokku võtma, kogu jõudu mängu panema
preemia palgale lisaks makstav ergutusraha
preemiareis ergutusreis
premeerima preemiaga autasustama, preemiat määrama
probleem lahendust vajav keeruline küsimus või ülesanne; mureküsimus, raskus
põhimõte kedagi mingis tegevuses, toimimises juhtiv, suunav mõte või printsiip, juhtmõte
põhiteade olulisim osa edastatavast infolõigust või sõnumist
põhjalik millegi olemusse sügavuti tungiv; peensusteni minev, üksikasjalik; täielik, kõikehõlmav, ammendav
päevakajaline päevasündmusi käsitlev või puudutav, aktuaalne, ajakajaline
päevakord koosoleku, istungi, konverentsi vms. tegevuskava
päevasündmus aktuaalne sündmus
püsiklient pidev, alaline klient
raamatupidaja raamatupidamisega tegelev isik
rahulolu olukord, kus millegagi ollakse (täielikult) rahul, rahulolek
rahvus ühtse etnilise identiteediga, harilikult ka riiklikult iseseisev rahvas
rahvusvaheline eri rahvaste või riikide vaheline, neisse puutuv, neid siduv, kohustav või neile ühine, internatsionaalne
reklaam toodete, teenuste ja ürituste avalik pilku ja meeli köitev tutvustamine (ja propageerimine) tarbijate ligimeelitamiseks
reklaamikampaania kindlate ajaliste piiridega ning konkreetse eesmärgi nimel teostatav toodete või kaupade tutvustamine tarbijatele
reklaamikanal tee, vahendusvõimalus reklaamide edastamiseks
reklaamipaus tele‑ või raadiosaate lühiajaline katkestus reklaami edastamiseks
reklaamipind reklaami jaoks mõeldud pind 
reklaamklipp väga lühike reklaamfilm või raadioreklaam
renoveeritud uuendatud, remonditud
reserveeritud jahe, ligipääsmatu, tõrjuv; kinni pandud, varuks hoitud
reserveeritus jahedus, ligipääsmatus, reserveeritud olek või hoiak
ressursid vahendid, võimalused
rituaal mingi usu‑ või kombetalituse kindlakskujunenud kord, tseremoonia; kombetalitus või nende kogum
ruumikas ruumi poolest avar, mahukas, suur
seaduskuulelik seaduskuulekas, seadusi järgiv
seisukoht (väljakujunenud) arvamus, vaade, vaatekoht, suhtumine, tõekspidamine
seisus varandusliku seisu alusel moodustuv inimeste rühm, selle seisund ühiskonnas
seltskondlik seltskonda armastav, kiiresti kohanev, hõlpsasti suhtlev
sidusrühm isikud, organisatsioonid vms., mis on seotud ettevõttega
sihtauditoorium kuulajaskond, kellele soovitakse sõnumit edastada
sihtrühm potentsiaalsed tarbijad, kellele mingi reklaam, kampaania vms. on suunatud
silmatorkav väga märgatav, tähelepanu äratav või vääriv
silmside üksteise nägemise abil toimuv side
siseriiklik riigisisene, sisemaine
sissejuhatus sissejuhatav osa; alustus
sissemakse makse kassasse või kontole
sissetulek tulud, teenistus; laekunud rahasumma või saadud hüviste hulk
sobivus hea läbisaamine
solvav kelleski ülekohtu‑, alandustunnet tekitav, kedagi haavav
soodushind teatud tarbijaterühmale või teatud ajaks pakutav soodsam hind
soovitama kellelegi midagi nõuandvalt välja pakkuma
spetsialiseeruma teatud alale või valdkonnale keskenduma
suhtekorraldus suhtlemine üldsusega ja teiste ettevõtetega
suhtlemine kommunikatsioon, läbikäimine, lävimine
suhtlemisvahend kommunikatsioonivahend
suhtlus suhtlemine; kommunikatsioon
sularaha raha paberraha ja müntidena
sundimatu loomulik, vaba, mitte sunnitud
sõnastama midagi sõnadesse panema, sõnades väljendama
sõnum teade
säästma raha vm. vahendeid võimalikult otstarbekohaselt ja kulutusi piirates kasutama, kokku hoidma
tagasihoidlik iseloomult, käitumiselt esile- või pealetükkimatu, vaoshoitud, tasane; lihtne, vähenõudlik, silmatorkamatu
taimetoitlane ainult või põhiliselt taim(e)toidust toituv inimene
taktitundeline peenetundeline, delikaatne, takti omav
tarbija isik, asutus vms., kes tarbib hüviseid ja teenuseid
tarbima (kaupa, saadusi, elatusvahendeid) ära tarvitama, (ainelisi) vajadusi rahuldama
tarkvara arvuti programmide kogum koos dokumentatsiooniga
tasakaalukus ennast valitsev, rahulik; läbimõeldud
tasuma maksma, hüvitama, korvama
tasuvus rentaablus, kasutoovus
teadaanne ametlik teade
teadlikkus (millestki) teadlik-olek
teave informatsioon, info
teenindaja teeninduse alal töötav isik, teenindustöötaja
teenindus teenindamine, teenuste osutamine
teenistus palk vm. teenitud tasu
teenus mingit inimese vajadust rahuldav toiming
teenustepakett kindlaotstarbeliste teenuste kogum
tegutsemistahe millegagi tegelemise soov; tahtmine tegutseda
tehing toiming, tegu
telekanal televisioonikanal
telesaade televisioonisaade
teller klienditeenindaja pangas
tellima (tasu eest) midagi teha, valmistada või sooritada laskma; mingi teenuse osutamist, millegi hankimist, kohaletoomist või ‑saatmist taotlema
tellimus üks konkreetne tellimine; vastav vormikohane taotlus v. dokument
teretulnud tervitatav, oodatud, soovitud
tervitama sõnade ja žestidega sõbralikke tundeid, austust vms. väljendama;  tervitusi, häid soove edasi andma; tervisi saatma
tippjuht kõrgema astme juht
toidukaart söökide ja jookide valikuloend, menüükaart
toimetus ajalehte või ajakirja väljaandev asutus või organ, samuti selle või kirjastuse, raadio, televisiooni mingi osakond
toiming tegu, tegevus, toimetus
toode millegi tootmise, valmistamise üksik tulemus
tooteesitlus uue toote või teose tutvustamine (üritusena)
tootejuht vahetult tootmist juhtiv isik
tulemus tegevuse või mingi protsessi tagajärg, resultaat
tulemuslik häid tulemusi andev, heade tulemustega, tulemusrikas
tunnustama väärtuslikuks pidama, kõrgelt hindama, lugu pidama; kiitma, tunnustust avaldama
turuhind turul vabalt kujunev hind
turundus müügikorraldust, turustamist, turu‑uurimist, reklaami jms. käsitlev majandusteaduse haru
turundussündmus turundusalane sündmus
tõekspidamine arusaam, vaade, veendumus; uskumus
tõlgendama tõlgendamine või selle tulemus; lahtimõtestus; interpretatsioon
tähendus see, millele miski osutab, viitab; sisu, sõnum, mõte; millegi olulisus, tähtsus 
tähtsündmus tippsündmus
täpsustama üksikasjalikumaks, selgemaks, täpsemaks tegema, täpsemalt välja selgitama
tööalane tööga, ametiga seotud, ametialane
tööandja isik või isikute rühm, kes annab tasulist tööd
tööhõive rahvastiku hõivatus tööga
tööintervjuu töövestlus; tööandja vestlus töökoha taotlejaga
töökeskkond keskkond, milles inimene töötab
töökoht kindlapiiriliste ülesannetega palgatöö asutuses, ettevõttes jm., ametikoht; töötamise võimalus ühele inimesele
tööpakkumine töökuulutus
töötahe tahe töötada, tahtmine töötada
töötaja töötegija (asutuses, ettevõttes); palgatöötegija, töövõtja
töövestlus tööintervjuu; tööandja vestlus töökoha taotlejaga
umbusaldama mitte usaldama, kahtlevalt suhtuma
ummikküsimus keeruline, lahenduseta küsimus
unikaalne oma liigis ainus; ainulaadne, ainuline, väga haruldane
usaldama kelleski kindel olema, mitte kahtlema, kellegi aususes, heatahtlikkuses, tarkuses jne. veendunud olema
usalduslik usaldav, usaldust ilmutav; vastastikusel usaldusel põhinev
ustavus lojaalsus
usutlus usutlemine, küsitlus, intervjuu
uuring mingi probleemi lahendamist taotlev eesmärgistatud, ajaliselt piiratud tegevus
vabandama andeks paluma, andestust paluma
vahetuskurss ühe riigi rahakurss vahetamisel teise riigi rahaga
vaidlema kellegagi mingis asjas erineval arvamusel olles oma vastuväiteid esitama; vastuväiteid esitades (ägedalt) mõtteid vahetama
valuuta riigi rahasüsteem ja selles rakendatavad rahamärgid, raha, vääring
vastandlik täiesti, diametraalselt teisest erinev, vastupidine, teist eitav
vastasseis konfrontatsioon
vastuolu konflikt, kokkusobimatus, mittevastavus, disharmoonia
vastuvõetamatu sobimatu, kõlbmatu
vestlus jutuajamine, keskustelu
vestluskaaslane see, kellega vesteldakse, kaasvestleja
vestluspartner vestluskaaslane
vestlusstiil vestluse läbiviijast tulenev suhtlemise ja keelekasutuse viis
vihje kaudne ütlus või märguanne, mõistaandmine; viide
viisakas hea käitumise tavasid järgiv või neile vastav; meeldiva käitumisega, heade kommetega
viisakusvestlus pealiskaudne seltskondlik vestlus
viivitama midagi mitte kohe või õigel ajal tegema, sellega ootama, venitama; aega viitma; edasi lükkama, millegi viibimist põhjustama
võrdväärne võrdse taseme või väärtusega, samaväärne, üheväärne, ekvivalentne
võõramaalane võõralt maalt pärit inimene
võõras kellelegi teisele kuuluv, teise oma; see, keda ei tunta, tundmatu
välimus kellegi või millegi visuaalselt tajutav väline kuju
väljaanne trükis (ka Internetis vm. kujul) avaldatud teos 
väljakutse proovilepanek
väljamakse väljamaksmine; väljamakstav raha
väljapanek näitus
värbamine organisatsiooni, asutusse, tegevusse vms. uueks liikmeks kaasamine; palkamine; tööle võtmine
väärtus asja, nähtuse või olendi positiivne või negatiivne tähendus inimese jaoks; vara või teenus, mis suudab rahuldada mingit inimese tarvet; millegi numbriline suurus
väärtushinnang inimese hinnang selle kohta, mis teda rahuldab ja mille pärast ta eelistab üht asja või nähtust teisele
väärtuslik suure väärtusega; tähtis, vajalik
õhkkond valitsev meeleolu, miljöö, ümbrus; atmosfäär, õhustik
õppur õppija, õpilane
äri tulu, kasumi saamist taotlev tegevus, ostmine ja müümine, kauplemine vms.; tulu, kasumit taotlev ettevõtmine, üritus või tehing
ärietikett ametialases suhtlemises kehtivad kindlad käitumisreeglid ja kombed
ärikohtumine äriasjus aset leidev kohtumine
ärikultuur ärialases suhtlemises omaks võetud tavad ja kombed
ärireis reisimine äriasjus või ametikohustuse tõttu
ärisuhtlemine äriasjus toimuv suhtlemine, ametisuhtlemine
ärivestlus ametialane jutuajamine, keskustelu
äärmine tavapärasest enim lahknev, äärmuslik, ekstreemne; erandlik; äärel asetsev, äärepealne, äärepoolne
ühesuunaline ühes suunas toimuv, ühe suunaga
ülemus ülem, hierarhias kõrgemal seisev isik
üleriigiline kogu riiki hõlmav või puudutav
ülesanne kohustusena sooritatavaks antud või võetud töö või toiming
ülikool õppe‑ ja teadusasutus, kus omandatakse akadeemiline kõrgharidus ja akadeemiline kraad
ümberlülitumine millelegi muule lülitumine