Pressiteated

Fri

02

Sep

2011

TÜ majandusteadlastel valmis esimene eesti ärikeele e-õppe keskkond

Tartu Ülikooli majandusteadlased on valmis saanud ainulaadse veebipõhise eesti ärikeele õppekeskkonna. Teenus on kõigile tasuta ja mõeldud peamiselt eesti keelt võõrkeelena õppivatele inimestele.

 

Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas on rahvusvahelise projekti "Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas" raames valminud keeleõppekeskkond, mis võimaldab tasuta internetis e-õppe vormis eesti ärikeelt õppida.

Projekti siinse koordinaatori, TÜ majandusteaduskonna teaduri Anne Aidla sõnul on õppematerjalid eriti vajalikud neile, kes soovivad arendada ärikeele oskust, sest õppeteemad on turunduse, juhtimise, teeninduse ja kultuuridevahelise suhtluse valdkonnast. „Samas on need kasulikud ning jõukohased ka üldkeele õppijatele, kes soovivad arendada oma sõnavara. Tegemist on Eestis esimese omataolise keskkonnaga – keeleõppeks on küll igasuguseid erinevaid rakendusi loodud aga otseselt eesti ärikeelele suunatud veebikeskkonda seni polnud,“ ütles Aidla.

Keeleõppija saab vaadata videoid, kuulata audiofaile ja lugeda erinevaid tekste ning teha väga erinevat tüüpi harjutusi, kusjuures koheselt on võimalik saada tagasisidet, mis läks õigesti ja mis valesti. Harjutuste koostamisel on jälgitud, et areneksid erinevad osaoskused (kuulamine, lugemine, kirjutamine, rääkimine) ja ülesannete tegemine oleks mugav ja huvitav.

 

Projekti eesmärk on Euroopas vähem levinud keeltes õppematerjalide koostamine ärisuhtluse edendamiseks. Samalaadsed kodulehed koostatakse vastavalt Saksamaa eeskujule Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhis ja Ungaris.

 

Ärikeele veebiõppekeskkond on kõigile tasuta ja asub aadressil http://estmigkomm.jimdo.com


Lisainfo: Anne Aidla, projekti koordinaator, tel 737 6329, anne.aidla@ut.ee

 

13 Comments

Mon

06

Jun

2011

MIG-KOMM Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus

Töö MIG-KOMMi projekti kallal on jõudsalt edasi läinud. Projektis osalevate partnerite kodulehekülgedel saate tutvuda uute keeleõppematerjalidega saksa, eesti, läti, leedu, rumeenia, slovakkia, sloveenia, tšehhi ja ungari ärikeele kohta. Õppematerjalid koosnevad neljast moodulist – juhtimine, turundus, teenindus ja kultuuridevaheline suhtlus. Partnerite kodulehe menüüloetelus on lisaks harjutustele veel viktoriin vastava riigi kohta, audiomaterjalid, videomaterjalid, lisamaterjalina erialased tekstid kuulamiseks, sõnaloend, samuti artiklid, õpikud ja teised materjalid keeleõppe teemal, olulised lingid nimetatud moodulite kirjanduse kohta jne. Osa harjutustest on praktikas ka juba läbi proovitud. Palume ka Teil õppematerjalidega tutvuda ja avaldada oma arvamust otsekontakti või online-küsitluse teel. Teie tagasiside on väga teretulnud ning aitab kodulehte edasi arendada!


Teie MIG-KOMMi meeskond

Wed

04

Aug

2010

Lisandunud on uued materjalid nelja mooduli kohta

MIG-KOMM-EU projekti “Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas” kodulehele (http://www.mig-komm.eu) on lisandunud uusi materjale nelja mooduli (juhtimine, turundus, teenindus ja kultuuridevaheline suhtlus) kohta. Huvilised saavad õppematerjalidega tutvuda ja sooritada enesekontrolli- ja veebipõhiseid harjutusi. Oma arvamusi pakutavast õppematerjalist saate väljendada, kui täidate vastava online küsitluslehe. Teie ettepanekud ja arvamused on teretulnud! Veebistatistika näitab, et huvi antud projekti vastu on suur ja kodulehte külastatakse sageli. Projekti tähtsaim uuendus on, et lisaks saksakeelsele kodulehele koostatakse kõigi partnerriikide: Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari emakeelsed veebilehed. Esimeste tulemustega on võimalus tutvuda järgmise lingi alt: http://www.mig-komm.eu/node/4.

Thu

11

Feb

2010

Jaanuarikuu statistika peegeldab rahvusvahelist edu

Lugupeetud daamid ja härrad,

 

meie töö MIG-KOMM-EU projekti “Mitmekeelne, kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas” kallal on jõudsalt edenenud. Esimeste tulemustega saab tutvuda projekti kodulehel www.mig-komm.eu. Tulemused peegelduvad ka veebistatistikas, külastajateks on mitte ainult projekti partnerid 9 maalt, vaid huvilised kogu Euroopast, Ameerikast, Aasiast, Lähis-Idast ja isegi Aafrikast. Jaanuaris 2010 nägi meie projekti kodulehe külastatavuse statistika välja järgmiselt:

  

Jaanuar 2010

Kokku kasutuskordi

101841

Kokku faile

96966

Kokku lehekülgi

  21009

Kokku külastusi

3579

Kokku kB faile

2296329

   

Projekti kodulehel on:

* kontseptsiooni ja eesmärkide lühikirjeldus partnerriikide emakeeltes,

* partnerorganisatsioonide nimekiri koos linkidega partnerite kodulehele,

* ülevaade partnervõrgustike ja praktika partnerite kohta, samuti on huvilistel võimalik nendega ühineda, kõik on teretulnud;

* erialased, kontseptsioonilised ja organisatoorsed teadaanded;

* teaduslikud artiklid majanduslike, keeleliste ja kultuuridevaheliste aspektide kohta;

* võimalus kontakteeruda kõigi partneritega ja koordinaatoritega.

 

Kodulehelt võite juba praegu leida konkreetseid õppematerjale ärisuhtluse valdkonnas:

* kuulamisharjutused koos juurdekuuluva sõnastikuga ärialase suhtlemise, turunduse ja kultuurivahelise suhtluse teemadel;

* enesekontrollitestid kultuuridevahelise ja ärialase suhtluse teemadel, mille hulka kuulub ka näiteks ettevõtte ja toote tutvustamine, enesekontrollitestidega saate hinnata oma erialakeele oskustaset ja välja selgitada lüngad Teie teadmistes;

* ajaveebis on võimalus teha sissekandeid ja vahetada mõtteid ärisuhtluse erinevate aspektide üle;

* viki suhtluskeskkond sisaldab aktuaalseid keelelis-didaktilisi artikleid majandusalase oskuskeele ja ärisuhtluse kohta;

* turunduse ja turismialase sõnavaraga sõnastikud, samuti rikkalik linkide loetelu on-line sõnastike kohta;

* lingid, mis viitavad projekti teemaga seotud valdkondadele: vastavad on-line sõnaraamatud, leksikonid ja teatmikud majanduse, turismi, infotehnoloogia, juhtimise, turunduse, teeninduse ja kultuuridevahelise suhtlemise kohta;

* oluline informatsioon rahvusvahelise ECL-testi kohta koos näidistestidega.

 

Projekti avalikul veebilehel kujutatud partnerriikide lippude alt tulevad nähtavale nende kodulehed, mis antud momendil on veel koostamisel. Valminud kodulehtedelt on võimalik leida juba projekti käigus erinevates keeltes valminud õppematerjale.

Tue

24

Nov

2009

Mitmekeelne, kultuuridevaheline ärisuhtus Euroopas

MIG-KOMM-EU projekti eesmärgiks on Euroopas vähem levinud keeltes õppematerjalide koostamine ärisuhtluse edendamiseks. See õppimist motiveeriv materjal on hõlpsamini kättesaadav, innovaatiline ning arvestab Euroopa keelte mitmekesisust ja ühtset terminoloogiat. Selle tulemusena paraneb kultuuridevaheline dialoog ja tugevneb globaalne konkurents. Keele õppijad suudavad paremini ära kasutada võimalusi suhtlemiseks Euroopa liikmesriikidega. Projekti aluseks on kaks Euroopa Liidu pilootprojekti: LINGUA projekt „Võõrkeeleõppe programmi väljatöötamine ja rakendamine: taani, saksa, prantsuse ja hispaania majandusalaste keelematerjalide individuaalseks õppimiseks“ (1995-1997) ja ERASMUS/LINGUA-D projekt ECL, mis eelmise projekti baasile tuginevalt arendab edasi Euroopa väiksemate keelte (rumeenia, tšehhi, slovaki, leedu, läti ja eesti) majandusalase terminoloogia õpet. Koolitusmaterjalid on mõeldud kasutamiseks erinevates õppevormides.

 

Õppematerjalide väärtustamisel ja levitamisel kasutatakse ära olemasolevaid ja eesmärgipäraselt arendatavaid mitmekülgseid rahvuslikke ja rahvusvahelisi võrgustikke. Materjalide koostamisel on oluline roll innovaatiliste andmekandjate ja suhtluskanalite kasutamisel, samuti projekti alguseks välja töötatud projekti kodulehel. See võimaldab kõigi osapoolte aktiivse kaasamise projekti. Uudsete õppematerjalide kasutamine soodustab kõrgemat keelelist kvaliteeti ja atraktiivsust erialasel põhi- ja täiendõppel. Sertifitseerimise tulemusena toimub keelealase hindamistasemete ühtlustamine erinevates Euroopa keeltes.

 

Projekti tulemused/väljundid:

 

- Projekti käigus valmivad lingvistilised ja võõrkeele õpetamise metoodikaalased publikatsioonid partnermaades.

 

- Projekti kohta käiva informatsiooni levitamine erinevates meediakanalites: internet, uudiskirjad, raadio, televisioon, ajalehed, ajakirjad.

 

- Projekti koduleht kõigis partnerriikides koos avaliku ja siseveebiga, mille eesmärgiks on projekti informatsiooni edastamine huvilistele ja pidev õppematerjalide kättesaamise võimaldamine.

 

- Projekti lõpuks valminud õppematerjalide kasutamise tagamine partnermaades projekti kodulehtede vahendusel: käsiraamat iseseisvalt õppijale, keeleõppematerjalid, harjutused, videod ja audioülesvõtted, juhised, mitmekeelne sõnastik, ärisuhtluse alane audioraamat.

 

- Projekti raames valminud õppekäsiraamatu kättesaadavaks tegemine DVD või CD-ROM kujul, mis sisaldab õppematerjale, harjutusi, videoid ja audioülesvõtteid, juhiseid, mitmekeelset sõnastikku, ärisuhtluse alast audioraamatut ning iseõppijate jaoks linki projekti kodulehele.

 

- ECL-testi materjalid.

Tue

03

Nov

2009

Algas Eesti ärikeele alane rahvusvaheline projekt

MIG-KOMM-EU – Mitmekeelne, kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas

 

Antud projekti eesmärgiks on arendada majanduskoostööd EL liikmesriikide vahel, mille eelduseks on efektiivselt toimiv mitmekeelne ärisuhtlus. Projekti raames töötatakse välja kaasaegsed, mitmekeelsed ja kultuuridevahelist aspekti arvestavad õppematerjalid. Antud õppematerjalid avardaksid kasutajate õppimis- ja töötamisvõimalusi EL-s. Partnerriikideks on Saksamaa, Ungari, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Rumeenia.

 

Tartu Ülikooli poolsed projekti täitjad on Helgi Andresson, Anne Aidla, Katrin Tamm, Riina Viilup ja Tanel Mehine.