Lisamaterjalid kuulamiseks

Kuulamiseks mõeldud lisamaterjalide eesmärgiks on arendada õppijate üldist kuulamisoskust, mis toimub emakeelekõneleja esituse kuulamise kaudu. Lähtematerjalina on kasutatud autentseid erialaseid tekste. Tekstide raskusaste vastab B1/B2 keeleoskustasemele. Lisamaterjalid kuulamiseks hõlmavad nelja valdkonda: juhtimine, turundus, teenindus ja kultuuridevaheline suhtlus.

1. Juhtimine

1.1. Tagasiside liigid

Positiivne ja negatiivne tagasiside

Kvantitatiivne ja kvalitatiivne tagasiside

Hinnanguline ja kirjeldav tagasiside

Spontaanne või planeeritud tagasiside

1.2. Aastavestlused

Aastavestlus ja selleks valmistumine

Vestluse käik

Arenguplaani koostamine

Vahevestlused

2. Turundus

2.1. Kliendikeskne lähenemine

Ettevalmistus kontakti loomiseks

Kontakti loomine

Kliendi vajaduste väljaselgitamine

Ostuõhkkonna loomine

2.2. Internetiturundus firma kodulehel

Firma kodulehe loomise eesmärk

Kodulehe sihtrühma määratlemine

Avalehe tähtsuse teadvustamine

Usalduse loomine internetis

3. Teenindus

3.1. Tippteeninduse iseloomustus

Tippteenindus on usaldusväärne

Tippteenindus on agar

Tippteenindus sisendab kindlustunnet

Tippteenindus on empaatiline

3.2. Hea teenindaja oskused

Kuulamisoskus

Õigete küsimuste esitamine

Kliendi emotsionaalse seisundi määratlemine

Oskus vabandada

4. Kultuuridevaheline suhtlus

4.1. Stereotüübid

Stereotüüpsed kultuurierinevused

Stereotüüpe kujundavad tegurid

Eestlaste stereotüübid enda ja teiste suhtes

Stereotüüpide muutmine

4.2. Äritegevus

Kultuurierinevused rahvusvahelises äris

Meeskonna loomine

Otsene versus mitteotsene kommunikatsioon

Suhtumine aega