Eesti ärikeele tasemetest (ECL)

ECL (Consortium for the ECL Certificate of Attainment in Foreign Languages for Business Purposes) on konsortsium, mis loodi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt 1992.aastal. Konsortsiumi loomise eesmärgiks oli ühtlustada liikmesriikide keeleeksamite süsteemi ja muuta eksamid erinevates keeltes rahvusvaheliselt võrreldavateks. Standardiseerimise esimeses faasis töötati välja võrreldavad keeletestid inglise, saksa, itaalia, ungari, hispaania, poola, slovakkia, vene, bulgaaria, serbia, tšehhi, horvaadi ja rumeenia keeles. Võimaldamaks standardtestide laiemat kasutamisvõimalust, tegeldakse ECL testide väljatöötamisega ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes.

 

ECL testi abil on võimalik kindlaks teha, kas testitav suudab ennast erinevates situatsioonides nii erialastel kui ka isiklikel teemadel suuliselt ja kirjalikult väljendada. Vastavalt ülesannete raskusastmele määratletakse testi sooritaja keeleoskustase (A2, B1, B2 ja C1). Kõigil tasemetel hinnatakse suulist ja kirjalikku keeleoskust. Test koosneb järgmistest osaoskustest: kuulamine ja kuuldu mõistmine, kõnelemine, lugemine ja tekstist arusaamine, kirjutamine. Järgnev ECL näidistest on mõeldud B2 keeleoskustasemele.   

 

Sooritage ECL test

 

NB! Faili avamine võib võtta aega, kuna tegemist on mahuka failiga (16,2 mB)